English Français Deutch Română

Politica de confidențialitate

Nota de informare privind Politica de Confidențialitate și prelucrare a datelor personale SC ECO CATENA SRL

1. Cum să ne contactați

SC ECO CATENA SRL

Sat Lichitişeni, Comuna Vultureni, Jud. Bacău, Romania

Adresă email: contact@elexius.ro

Adresă email (cereri prelucrare date): contact@elexius.ro

2. Ce acoperă nota noastră de informare?

2.1 Nota noastră de informare produce efecte, începând cu data de 02.09.2019 și este publicată pe 02.09.2019

2.2 Nota noastră de informare se aplică pe website-ul shop.elexius.ro

3. De ce și cum prelucrăm datele dvs. personale?

3.1. Pentru intocmirea facturilor necesare achizitionarii de produse de pe site-ul nostru.

3.2. Pentru a va trimite oferte sau note informative, pentru realizarea diferitelor proiecte de marketing (studii de satisfactie, evenimente, urari de Paste/Craciun etc).

4. De la cine și cum colectăm datele dvs. personale?

4.1 Colectăm datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră.

4.2 Colectăm datele dumneavoastră personale folosind formulare web.

5. Care sunt temeiurile noastre legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Noi procesăm doar datele dvs personale "nesensibile". Prelucrarea datelor este necesară pentru interesele legitime pe care le urmărim (Ex. Date necesare pentru intocmirea facturilor)

6. În ce situații prelucrăm datele dvs. personale?

Procesăm datele datele dumneavoastră personale, furnizate direct, în calitate de client.

7. Despre scopurile pentru care prelucrăm date personale

7.1 Prelucrăm datele dvs. personale pentru scopurile descrise în Sectiunea 3.

Scopurile noastre, pentru care prelucrăm date personale sunt:

8. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

8.1.Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare.

8.2. Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale: In fiecare an analizam datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.

8.3. Stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru, daca nu contravine unei obligatii legale.

8.4. În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopurile specificate de lege, putem păstra în continuare datele dvs. personale.

9. Dezvăluim datele dvs. personale?

9.1 Nu dezvăluim datele dvs. personale unor destinatari.

10. Transferăm datele dvs. personale în afara UE sau SEE?

10.1 Nu vă transferăm datele personale

11. Sunt datele dvs. personale în siguranță?

Îți ținem în siguranță datele personale

12. Care sunt drepturile dumneavoastră?

12.1 Vă respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale.

12.2 Aveți dreptul de acces la datele dvs. personale.

În cazul în care solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale, atunci aveți un drept care ne obligă să confirmăm că noi

Dreptul dvs. de a obține confirmarea de la noi că prelucrăm (sau nu prelucrăm) datele dvs. personale

Trebuie să vă dăm acces la datele dvs. personale Dacă solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale și prelucrăm datele dvs. personale și solicitați accesul la datele dvs. personale.

Trebuie să vă furnizăm o copie a datelor dvs. personale dacă solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale și prelucrăm datele dvs. personale și solicitați o copie a datelor dvs. personale.

12.3 Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale.

Dreptul de a obține rectificarea datelor dvs. cu caracter personal care sunt inexacte

Trebuie să rectificăm datele dvs. personale dacă prelucrăm datele dvs. personale, și datele dvs. personale sunt inexacte, și solicitați să obțineți rectificarea datelor dvs. personale.

Trebuie să completăm datele dvs. personale dacă prelucrăm datele dvs. personale, și datele dvs. personale sunt incomplete, și solicitați să obțineți completarea datelor dvs. personale.

Aveți dreptul să ne furnizați o declarație suplimentară.

Trebuie să comunicăm rectificarea datelor dvs. personale destinatarilor datelor dvs. personale (dacă există).

12.4. Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale.

Trebuie să ștergem datele dvs. personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați ștergerea datelor dvs. personale, și prelucrarea datelor dvs. personale este ilegală.

12.5 Aveți dreptul să obțineți de la noi restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.

Dreptul dvs. de a obține restricții privind prelucrarea datelor dvs. personale

Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale dacă

Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale dacă solicitați să obțineți restricționarea

12.6 Dacă prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în acest scop.

Dreptul dvs. de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct

Dacă obiectați la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct, atunci trebuie să omitem prelucrarea datelor dvs. personale în acest scop.

Dacă vă procesăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct, atunci

13. Cum vă puteți exercita drepturile?

13.1 Vă invităm să comunicați cu noi despre exercitarea drepturilor dvs. privind protecția datelor dvs. personale.

Cererea dvs. trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.

Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor dvs. personale:

Vă informăm despre modul în care ne ocupăm de cererea dvs. (prin care vă exercitați drepturile) cu privire la protecția datelor dumneavoastră personale intr-o lună de la data primirii cererii.

14. Explicații cu privire la termenii și expresiile utilizați în această notă de informare

14.1. Toţi termenii şi expresiile folosiți în această Notă de Informare vor avea înţelesul dat mai jos, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în cuprinsul Notei de Informare.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:

14.2 Datele personale sensibile sunt - conform GDPR - numite categorii speciale de date personale.

14.3 Pseudonimizarea Datelor Personale înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

14.4 Prelucrare semnifică orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi

14.5 Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

14.6 Scopul prelucrării înseamnă motivul pentru care este realizată prelucrarea datelor personale.

14.7 Profilarea

14.8 Decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

14.9 Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

14.10 Împuternicit înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele si pe seama operatorului.

14.11 Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

14.12 Parte Terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

14.13 Reprezentant înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament.

14.14 Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 GDPR.